Mot NATO, for fred
9. mai 2023

Afghanistan blir med i Den nye Silkeveien

FELLES UTTALELSE FRA DEN FEMTE UTENRIKSMINISTERDIALOGEN MELLOM KINA, AFGHANISTAN OG PAKISTAN

Folkerepublikken Kinas utenriksministerium


Utenriksminister Bilawal Bhutto Zardari fra Pakistan, statsråd og utenriksminister Qin Gang fra Kina og fungerende utenriksminister Mawlawi Amir Khan Muttaqi fra Afghanistan avholdt den femte utenriksministerdialogen mellom Kina, Afghanistan og Pakistan i Islamabad, Pakistan den 6. mai 2023.

De understreket viktigheten av et fredelig, stabilt og velstående Afghanistan som vil tjene regionens fellesinteresse, og utenriksministrene understreket den kritiske betydningen av trilateralt samarbeide for å fremme dette målet. De tre partene besluttet å videreutvikle og utvide samarbeidet innen sikkerhet, utvikling og politikk basert på prinsippene om gjensidig respekt, likestilte konsultasjoner og gjensidig nytte.

De tre partene understreket behovet for å håndtere sikkerhetsutfordringer som utgjør en alvorlig trussel mot regional og global sikkerhet, og som direkte påvirker stabiliteten og den økonomiske velstanden i hele regionen.

De tre partene ble enige om å koordinere og samarbeide om sikkerhet, organisert kriminalitet, narkotikasmugling osv, og oppfordret det internasjonale samfunnet til å styrke det bilaterale og multilaterale samarbeidet, samt til å gi nødvendige forsyninger, utstyr og teknisk bistand til de relevante landene.

De tre partene understreket behovet for å hindre at enkeltpersoner, grupper eller partier, inkludert Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) og Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM), skal kunne komme til å bruke sine områder til å skade og true regional sikkerhet og interesser, eller utføre terrorhandlinger. Alle tre partene understreket behovet for å avstå fra å blande seg inn i Afghanistans interne anliggender og for å fremme fred, stabilitet og gjenoppbygging i Afghanistan.

Ved å understreke viktigheten av å generere økonomisk aktivitet i Afghanistan, la utenriksministrene vekt på betydningen av å utforske realistiske veier for å gjenopplive den afghanske økonomien. Med dette for øye ble ministerne enige om å vurdere ytterligere støtte til gjenoppbyggingen av Afghanistan og utforske trilaterale investeringsmuligheter rettet mot industrialisering og jobbskaping.

De tre partene uttrykte solidaritet med det afghanske folket og la vekt på betydningen av både langsiktig og akutt humanitær støtte til det afghanske folket, inkludert nødvendigheten av å tette hullene i finansieringen av humanitære operasjoner. Ministerne understreket at humanitær støtte til det afghanske folket må holdes adskilt fra politiske hensyn.

De tre partene bekreftet sin beslutning om å utnytte Afghanistans potensial som et knutepunkt for regional tilkobling fullt ut. De bekreftet sin forpliktelse til å videreutvikle det trilaterale samarbeidet under Den nye Silkeveien - også kalt Belt and Road-initiativet (BRI) og å utvide den økonomiske korridoren mellom Kina og Pakistan til også å omfatte Afghanistan. De understreket at betydningen av eksisterende prosjekter, inkludert CASA-1000, TAPI, Trans-Afghan Railways osv, vil øke regional tilkobling og sikre økonomisk oppgang og velstand for befolkningen i regionen.

De tre partene la vekt på å fremme "hård tilkobling" i infrastruktur og "myk tilkobling" i normer og standarder, samt videre utforske tiltak for å lette bevegelsen av mennesker og handelsaktiviteter mellom de tre landene. De tre partene ble enige om å styrke transitthandelen gjennom Gwadar-havnen.

Med tilfredshet over det eksisterende trilaterale samarbeidet ble de tre partene enige om å gjennomføre utvekslings- og opplæringsprogrammer, samt styrke folk-til-folk-utveksling gjennom gjennomføring av trilaterale programmer i tråd med listen over praktiske samarbeidsprosjekter mellom Kina, Afghanistan og Pakistan, vedtatt av utenriksministrene i denne dialogen.

De tre partene bekreftet sin intensjon om å fortsette samarbeidet innen områder av gjensidig interesse, som økonomisk utvikling, kapasitetsbygging og forbedring av levekår. Ministerne ble enige om å styrke samarbeidet innen områder som jordbruk, handel, energi, kapasitetsbygging og grenseforvaltning.

Ministrene oppfordret det internasjonale samfunnet til å engasjere seg konstruktivt med Afghanistan. I den forbindelse anerkjente de innsatsen som er gjort under ulike mekanismer og formater, inkludert spesielt nabolandene til Afghanistan, for å fremme dialog og konstruktivt samarbeide med den midlertidige afghanske regjeringen. De tre partene oppfordret også det internasjonale samfunnet til å hjelpe Afghanistan med å effektivt bekjempe narkotika og utvikle alternative avlinger for å styrke landets kapasitet for uavhengig og bærekraftig utvikling.

De tre partene oppfordret angjeldende land til å oppheve ensidige sanksjoner mot Afghanistan og tilbakeføre midler som er plassert utenlands til fordel for det afghanske folket, samt skape muligheter for økonomisk utvikling og velstand i Afghanistan.

De tok også hensyn til den midlertidige afghanske regjeringens gjentatte forsikringer om å respektere og beskytte kvinners rettigheter og interesser. De tre partene oppfordret det internasjonale samfunnet til å støtte gjenoppbyggingen og utviklingen av Afghanistan, samt bidra til å forbedre styringen og styrke kapasitetsbyggingen i landet, slik at de grunnleggende rettighetene og interessene til alle segmenter av det afghanske samfunnet, inkludert kvinner og barn, effektivt kan beskyttes.

Ministrene uttrykte sin takknemlighet overfor nabolandene, spesielt Pakistan, for den gjestfriheten de har vist ved å være vertskap for millioner av afghanske flyktninger, og oppfordret det internasjonale samfunnet til å gi nødvendig støtte og hjelp til disse landene og Afghanistan for en verdig retur og reintegrering av flyktningene i det afghanske samfunnet.

De tre partene besluttet å fortsette det trilaterale samarbeidsmekanismen, inkludert dialogen på direktørnivå for praktisk samarbeid, og å utvikle nærmere naboskapsforhold og partnerskap.

Kina og Afghanistan takket Pakistan for den vellykkede organiseringen av den femte utenriksministerdialogen mellom Kina, Afghanistan og Pakistan og dets varme gjestfrihet.